مرور بر اساس تاریخ انتشار

محدود به :
نمایش نتایج 1 تا 20 از 26007  < بعدی
تصویرتاریخ انتشارعنوان پدیدآورنده
p1 (89).pdf.jpg-1-Uns- -1ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ت‍ی‍م‍وک‍ی‍ن‍ون‌ ب‍ه‌ ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌ ی‍ا در ه‍م‍راه‍ی‌ ب‍ا داروی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ دوک‍س‍وروب‍ی‍س‍ی‍ن‌ ب‍ر آپ‍وپ‍ت‍وز، ت‍ک‍ث‍ی‍ر و ب‍ی‍ان‌ fas در رده‌ی‌ س‍ل‍ول‍ی‌ ل‍ن‍ف‍وب‍لاس‍ت‍ی‍ک‌ب‍ت‍ول‌ پ‍ورق‍ی‍ص‍ری‌; ه‍دای‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ش‍ی‍رزاد، م‍ه‍دی‌ ق‍طره‌ س‍ام‍ان‍ی‌; س‍ل‍طان‍ی‌، ام‍ی‍ن‌
p1 (991).pdf.jpg-1-Uns- -1ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ع‍ص‍اره‌ ه‍ی‍دروال‍ک‍ل‍ی‌ م‍رزه‌ ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ب‍دن‍ی‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ ح‍اف‍ظه‌ اح‍ت‍رازی‌ غ‍ی‍رف‍ع‍ال‌ در م‍وش‌ ه‍ای‌ س‍وری‌ ن‍رم‍ح‍م‍ود رف‍ی‍ع‍ی‍ان‌; ف‍اطم‍ه‌ دری‍س‌; ق‍اس‍م‍ی‌، م‍ری‍م‌
p1 (1292).pdf.jpg-1-Uns- -1ب‍ررس‍ی‌ ب‍اک‍ت‍ری‍ول‍وژی‍ک‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ زخ‍م‍ه‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ ک‍لاس‌( Iت‍م‍ی‍ز) در ب‍خ‍ش‌ه‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آی‍ت‌ ال‍ه‌ ک‍اش‍ان‍ی‌ و ه‍اج‍ر ش‍ه‍رک‍ردح‍س‍ن‌ ش‍ج‍اع‍ی‌; ح‍ش‍م‍ت‌ال‍ه‌ ق‍رب‍ان‍ی‌; ص‍ال‍ح‍ی‌، س‍ی‍ف‌ال‍ه‌
p1 (848).pdf.jpg-1-Uns- -1م‍ق‍ای‍س‍ه‌ دو رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌ پ‍ودر پ‍ل‍ی‌ ات‍ی‍ل‍ن‌ گ‍ل‍ی‍ک‍ول‌ و ش‍رب‍ت‌ ۴۰ پ‍ل‍ی‌ ات‍ی‍ل‍ن‌ گ‍ل‍ی‍ک‍ول‌ در درم‍ان‌ ی‍ب‍وس‍ت‌ م‍زم‍ن‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ در ک‍ودک‍ان‌ زی‍ر ۱۵ س‍ال‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍ه‍رک‍ردک‍رم‍ع‍ل‍ی‌ ک‍ث‍ی‍ری‌، ک‍ی‍اوش‌ ف‍ک‍ری‌; م‍س‍ع‍ود ل‍طف‍ی‌ زاده‌، ن‍ب‍ی‌ ال‍ه‌ اس‍دپ‍ور; م‍ح‍م‍دی‌، ح‍م‍ی‍د
p1 (183).pdf.jpg-1-Uns- -1ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ ب‍ه‍ب‍ودی‌ درد در ه‍ر ک‍دام‌ از دو روش‌ درم‍ان‍ی‌(ت‍زری‍ق‌ ک‍ورت‍ون‌ و دی‍گ‍ر درم‍ان‍ه‍ای‌ ن‍گ‍ه‍دارن‍ده‌) در م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ خ‍ار پ‍اش‍ن‍ه‌ ع‍لام‍ت‌ دار م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍اش‍ان‍ی‌ ش‍ه‍رک‍ح‍م‍ی‍درض‍ا آرت‍ی‌; ف‍ره‍ب‍د، ف‍ری‍ن‍از
p1 (187).pdf.jpg-1-Uns- -1م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر س‍ی‍پ‍روه‍پ‍ت‍ادی‍ن‌ و ف‍ن‍ی‌ ت‍وئ‍ی‍ن‌ در پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ح‍م‍لات‌ م‍ی‍گ‍رن‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ی‍گ‍رن‍ی‌ ۵-۱۵ س‍ال‍ه‌ج‍ع‍ف‍ر م‍ه‍وری‌; ن‍ک‍وی‍ی‌ ش‍ه‍رک‍ی‌، ع‍ادل‌
p1 (23).pdf.jpg-1-Uns- -1ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر داروی‌ ک‍ل‍وم‍ی‍پ‍رام‍ی‍ن‌ ب‍ا ف‍ل‍وک‍س‍ت‍ی‍ن‌ در درم‍ان‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ان‍زال‌ زودرس‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ آی‍ه‌ ال‍ه‌ ک‍اش‍ان‍ی‌ ش‍ه‍رک‍ردف‍رام‍رز م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ب‍ی‍گ‍ی‌; اس‍ح‍اق‍ی‌، م‍ه‍دی‌
p1 (227).pdf.jpg-1-Uns- -1ب‍ررس‍ی‌ ع‍وارض‌ آن‍دوک‍ری‍ن‌ اف‍زای‍ش‌ ب‍ار آه‍ن‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍ت‍ا ت‍الاس‍م‍ی‌ م‍اژور ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رک‍ردن‍اه‍ی‍د رئ‍ی‍س‍ی‌; ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌، ش‍ه‍ری‍ار
p1 (226).pdf.jpg-1-Uns- -1ن‍وزادان‌ (ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ ردول‍ف‌۱۹۹۱ )م‍ن‍ص‍ور ب‍ه‍ن‍ی‍ا; ی‍ارب‍خ‍ت‌، ح‍م‍ی‍را
p1 (727).pdf.jpg-1-Uns- -1ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ی‍زی‌ داده‌ ه‍ای‌ ب‍ق‍ای‌ دو م‍ت‍غ‍ی‍ره‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍اب‍ع‌ م‍ف‍ص‍ل‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر دف‍ع‌ پ‍ی‍ون‍د ق‍رن‍ی‍ه‌ دو طرف‍ه‌س‍ل‍ی‍م‍ان‌ خ‍ی‍ری‌; م‍رت‍ض‍ی‌ س‍ده‍ی‌; ب‍داق‍ل‍و، روی‍ا
p1 (1269).pdf.jpg-1-Uns- -1ب‍ررس‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ک‍ارب‍رد ل‍ن‍زه‍ای‌ داخ‍ل‌ چ‍ش‍م‍ی‌ در اطف‍ال‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آب‌ م‍رواری‍د در م‍راک‍ز رس‍ال‍ت‌ ش‍ه‍رک‍رد و ف‍ی‍ض‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا: ع‍ل‍ی‌ ص‍ال‍ح‍ی‌ع‍ل‍ی‌ ص‍ال‍ح‍ی‌; آزاد، خ‍س‍رو
p1 (919).pdf.jpg-1-Uns- -1ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ب‍ی‍ان‌ ف‍اک‍ت‍ور ان‍ک‍وف‍ت‍ال‌ (IMP3) IGF2BP3 ب‍ا م‍ی‍زان‌ ب‍ی‍ان‌ COX2 و ت‍ن‍ظی‍م‌ س‍طح‌ B-Catenin در رده‌ س‍ل‍ول‍ی‌ Caco2ه‍دای‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ش‍ی‍رزاد; م‍ه‍دی‌ ق‍طره‌ س‍ام‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د ج‍ام‍ی‌; ب‍اس‍وت‍ی‌، ال‍ه‍ام‌
p1 (896).pdf.jpg-1-Uns- -1م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ارآی‍ی‌ ح‍ذف‌ ه‍ی‍دروک‍رب‍ن‌ آروم‍ات‍ی‍ک‌ چ‍ن‍د ح‍ل‍ق‍ه‌ای‌ ب‍ن‍زو (a) پ‍ی‍رن‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍رآی‍ن‍ده‍ای‌ UV/Fe(II)/H2O2 و UV/ZnO از م‍ح‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ آب‍ی‌ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د وف‍ای‍ی‌; م‍ح‍س‍ن‌ ارب‍اب‍ی‌، رم‍ض‍ان‌ ص‍ادق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اح‍م‍دی‌; ک‍ی‍ان‍ی‌ زاده‌، م‍ه‍س‍ا
p1 (882).pdf.jpg-1-Uns- -1م‍طال‍ع‍ه‌ ف‍ی‍ت‍وش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ اس‍ان‍س‌ ش‍اه‍ت‍ره‌ (Fumaria Vaillantii Loisel) ب‍ر م‍ی‍زان‌ اض‍طراب‌ و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ در رت‌ ه‍ای‌ ن‍ر ب‍ال‍غ‌ ن‍ژاد وی‍س‍ت‍ارم‍ح‍م‍ود رف‍ی‍ع‍ی‍ان‌ ک‍وپ‍ای‍ی‌; زه‍را ل‍ری‌ گ‍وئ‍ی‍ن‍ی‌; خ‍داب‍ن‍ده‌، م‍س‍ع‍ود
p1 (127).pdf.jpg-1-Uns- -1ب‍ررس‍ی‌ ع‍وارض‌ وازک‍ت‍وم‍ی‌ در اس‍ت‍ان‌ چ‍ه‍ارم‍ح‍ال‌ و ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ در ۱۰۰ ب‍ی‍م‍ار م‍ورد ع‍م‍ل‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ از س‍ال‌ ۱۳۷۳ ت‍ا س‍ال‌۱۳۷۵ح‍ش‍م‍ت‌ا... ق‍رب‍ان‍ی‌; ک‍ری‍م‍ی‌، ف‍رام‍رز
p1 (1268).pdf.jpg-1-Uns- -1ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ف‍راوان‍ی‌ س‍اب‍ق‍ه‌ ف‍ام‍ی‍ل‍ی‌ س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌ در ۱۰۰۰ زن‌ ت‍ح‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ در طرح‌ س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍رک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌- درم‍ان‍ی‌ و خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رک‍رد از اوای‍ل‌ خ‍رداد۱۳۷۸اب‍راه‍ی‍م‌ ن‍وری‍ان‌; ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ف‍ت‌
p1 (1267).pdf.jpg-1-Uns- -1ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ و ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ ت‍ج‍وی‍ز ت‍روم‍ب‍ول‍ی‍ت‍ی‍ک‌ ت‍راپ‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍اج‍ر(س‌) ش‍ه‍رک‍رد ب‍ا ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ان‍ف‍ارک‍ت‍وس‌ ح‍اد م‍ی‍وک‍اردم‍ح‍م‍درض‍ا س‍م‍ی‍ع‍ی‌ ن‍س‍ب‌; ف‍اطم‍ه‌ دری‍س‌; ح‍م‍زه‌، اص‍غ‍ر
p1 (1270).pdf.jpg-1-Uns- -1ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ و ع‍ل‍ل‌ آم‍ب‍ل‍ی‍وپ‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از آن‌ در ک‍ودک‍ان‌ ۳-۶ س‍ال‍ه‌ م‍ه‍د ک‍ودک‍ه‍ای‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رک‍رد در اس‍ف‍ن‍دم‍اه‌۱۳۷۷م‍ص‍طف‍ی‌ اح‍م‍دی‌; غ‍ف‍اری‌، گ‍ودرز
p1 (154).pdf.jpg-1-Uns- -1ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ چ‍س‍ب‍ن‍دگ‍ی‌ ت‍ارس‍ال‌ در اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ پ‍ی‍چ‌ خ‍وردگ‍ی‌ م‍چ‌ پ‍ا م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ک‍اش‍ان‍ی‌ ش‍ه‍رک‍رد و ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ وی‍ژه‌ ش‍م‍اره‌ ۱ ش‍ه‍رک‍رد در ب‍ه‍ار و ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۸۰ح‍م‍ی‍درض‍ا آرت‍ی‌; م‍وح‍د، م‍ی‍ن‍ا
p1 (276).pdf.jpg-1-Uns- -1ب‍ررس‍ی‌ ف‍وای‍د طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍روم‍ای‍ی‌ (ت‍ری‍اژ ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍روم‍ای‍ی‌) م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ف‍وری‍ت‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ک‍اش‍ان‍ی‌ ش‍ه‍رک‍رد در ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ و پ‍ای‍ی‍ز۸۳ح‍ش‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ق‍رب‍ان‍ی‌; ح‍م‍ی‍درض‍ا آرت‍ی‌، ف‍روزان‌ گ‍ن‍ج‍ی‌; ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌