جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://78.39.35.222/handle/10722/198041
عنوان: Visit-to-visit blood pressure variability as a prognostic marker in patients with cardiovascular and cerebrovascular diseases – Relationships and comparisons with vascular markers of atherosclerosis
پدیدآورنده: Lau, GKK
Wong, YK
Chan, YH
Teo, KC
Chan, KH
Li, LSW
Cheung, RTF
Siu, DCW
Ho, SL
Tse, HF
تاریخ انتشار: 2014
آدرس: http://78.39.35.222/handle/10722/198041
شناسه ها: Atherosclerosis, 2014, v. 235 n. 1, p. 230-235
235
229255
1
230
http://hdl.handle.net/10722/198041
235
مجموعه(های):Faculty of medicine

پیوست های این کاربرگه
جهت دسترسی به تمام متن روی لینکهای موجود در بخش آدرس کلیک کنید.


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.