جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی
پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
1 (23).pdf.jpg1392ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍ت‍وژن‍ت‍ی‍ک‍ی‌ س‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ پ‍رت‍وان‌ ال‍ق‍ای‍ی‌ induced pluripotent stem cells (iPSs( ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ک‍اری‍وت‍ای‍پ‌ و Comet assayه‍اش‍م‌ زاده‌ چ‍ال‍ش‍ت‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌،ه‍م‍ک‍ار طرح‌; ال‍ل‍ه‌ ب‍خ‍ش‍ی‍ان‌ ف‍ارس‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌; ه‍م‍ک‍اران‌ طرح‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ه‍اش‍م‌ زاده‌ چ‍ال‍ش‍ت‍ری‌ ...[و دی‍گ‍ران‌]; ک‍ار ف‍رم‍ا: م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌
1 (97).pdf.jpg1392م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ ه‍ورم‍ون‌ ل‍پ‍ت‍ی‍ن‌ و ف‍ری‍ت‍ی‍ن‌ در م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ ت‍الاس‍م‍ی‌ م‍اژور در ب‍خ‍ش‌ ت‍الاس‍م‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍اج‍ر ش‍ه‍رک‍رد، و اف‍راد س‍ال‍م‌، در ن‍ی‍م‍ه‌ اول‌ س‍ال‌۱۳۹۲زم‍ان‍ی‌، ام‍ی‍راح‍م‍د،ه‍م‍ک‍ار طرح‌; ه‍اش‍م‍ی‌، ال‍ه‍ام‌،ه‍م‍ک‍ار طرح‌; ن‍ورب‍خ‍ش‌، م‍ح‍م‍د ک‍اظم‌; ه‍م‍ک‍اران‌ ام‍ی‍ر اح‍م‍د زم‍ان‍ی‌، ال‍ه‍ام‌ ه‍اش‍م‍ی‌; م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌
1 (35).pdf.jpg1392اث‍ر پ‍ی‍ش‌ ت‍ی‍م‍ار دوزه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ع‍ص‍اره‌ اس‍طوخ‍دوس‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌، ح‍اف‍ظه‌ و درد در م‍وش‌ ص‍ح‍رای‍ی‌رب‍ی‍ع‍ی‌، زه‍را،ه‍م‍ک‍ار طرح‌; ع‍ل‍ی‌ ب‍اب‍ای‍ی‌، زه‍را،ه‍م‍ک‍ار طرح‌; ش‍ه‍ران‍ی‌، م‍ه‍رداد،ه‍م‍ک‍ار طرح‌; رف‍ی‍ع‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود; ه‍م‍ک‍اران‌ زه‍را رب‍ی‍ع‍ی‌، زه‍را ع‍ل‍ی‌ ب‍اب‍ای‍ی‌، م‍ه‍رداد ش‍ه‍ران‍ی‌; م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌
1386ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ژن‍وت‍ای‍پ‍ی‍ن‍گ‌ س‍وی‍ه‌ه‍ای‌ ی‍وروپ‍ات‍وژن‍ی‍ک‌ اش‍رش‍ی‍اک‍ل‍ی‌ ج‍دا ش‍ده‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اش‍ک‍ال‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ م‍ج‍اری‌ ادراری‌ ب‍ر اس‍اس‌ ژن‍ه‍ای‌ papG , papC ب‍ه‌ روش‌ PCR ش‍ه‍رک‍رد-۱۳۸۵ه‍دای‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ش‍ی‍رزاد، ع‍ل‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ خ‍ی‍ری‌; زم‍ان‌ زاد، ب‍ه‍ن‍ام‌ ،اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا; ش‍ی‍رزاد، ه‍دای‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ،اس‍ت‍اد م‍ش‍اور; ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ،اس‍ت‍اد م‍ش‍اور; خ‍ی‍ری‌ ، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ،اس‍ت‍اد م‍ش‍اور; س‍راج‍ی‍ان‌، ام‍ی‍رارس‍لان‌
1 (72).pdf.jpg1392ب‍ررس‍ی‌ SNPs ش‍ای‍ع‌ در ژن‌ fimH اش‍ری‍ش‍ی‍ا ک‍لای‌ ه‍ای‌ ج‍دا ش‍ده‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ ادراری‌ ب‍س‍ت‍ری‌ و س‍رپ‍ای‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ش‍ه‍رک‍رد ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از PCR-RFLPح‍ج‍ت‍ی‌، زه‍ره‌،ه‍م‍ک‍ار طرح‌; ه‍اش‍م‌ زاده‌، م‍رت‍ض‍ی‌،ه‍م‍ک‍ار طرح‌; م‍ولای‍ی‌، راض‍ی‍ه‌،ه‍م‍ک‍ار طرح‌; ق‍ل‍ی‌ پ‍ور، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌; ه‍م‍ک‍اران‌ زه‍ره‌ ح‍ج‍ت‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌ ه‍اش‍م‌ زاده‌، راض‍ی‍ه‌ م‍ولای‍ی‌; م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌
1 (79).pdf.jpg1392م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ خ‍دم‍ات‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ ی‍اب‍ی‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ در واح‍د س‍ن‍گ‌ ش‍ک‍ن‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ک‍اش‍ان‍ی‌ ش‍ه‍رک‍ردع‍ل‍ی‍دوس‍ت‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌،ه‍م‍ک‍ار طرح‌; س‍م‍ی‍ع‌، ه‍دای‍ت‌ ال‍ل‍ه‌،ه‍م‍ک‍ار طرح‌; رف‍ی‍ع‍ی‌، ام‍ی‍ر; م‍ب‍اش‍ری‌، م‍ح‍م‍ود; ه‍م‍ک‍اران‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ع‍ل‍ی‍دوس‍ت‍ی‌، ه‍دای‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ س‍م‍ی‍ع‌، ام‍ی‍ر رف‍ی‍ع‍ی‌; م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌
1 (101).pdf.jpg1392ب‍ررس‍ی‌ ج‍ه‍ش‍ه‍ای‌ اگ‍زون‌ ه‍ای‌۱ ،۳ ،۵ ، و ۸ ژن‌ LRTOMT واق‍ع‌ ب‍ر DFNB63 در ب‍ی‍م‍اران‌ ای‍ران‍ی‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ن‍ا ش‍ن‍وای‍ی‌ ژن‍ت‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ا روش‌ PCR-SSCP/HAح‍ش‍م‍ت‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌،ه‍م‍ک‍ار طرح‌; پ‍رچ‍م‍ی‌، ش‍ه‍رب‍ان‍و،ه‍م‍ک‍ار طرح‌; ت‍ق‍ی‌ زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌،ه‍م‍ک‍ار طرح‌; ه‍اش‍م‌ زاده‌ چ‍ال‍ش‍ت‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌; ه‍م‍ک‍اران‌ روح‌ ال‍ل‍ه‌ ح‍ش‍م‍ت‍ی‌، ش‍ه‍رب‍ان‍و پ‍رچ‍م‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ت‍ق‍ی‌ زاده‌; م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌
1383ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ از ن‍ت‍ای‍ج‌ آزاد س‍ازی‌ ع‍ص‍ب‌ م‍دی‍ان‌ در ت‍ون‍ل‌ ک‍ارپ‍ال‌ م‍چ‌ دس‍ت‌ ۶۰ ب‍ی‍م‍ار ب‍ه‌ روش‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍از ب‍ا روش‌ ج‍راح‍ی‌ ان‍دوس‍ک‍وپ‍ی‍ک‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آی‍ت‌ ال‍ه‌ ک‍اش‍ان‍ی‌ ش‍ه‍رک‍ردری‍اح‍ی‌ ن‍ی‍ا، م‍ازی‍ار
1383ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ل‍ی‍س‍ت‍ری‍ا م‍ون‍وس‍ی‍ت‍وژن‌ ب‍ه‌ روش‌ Indirect fluorecent antinbody test) IFAT) در خ‍ان‍م‍ه‍ای‌ ح‍ام‍ل‍ه‌ دارای‌ س‍ق‍ط ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا خ‍ان‍م‌ ه‍ای‌ ح‍ام‍ل‍ه‌ ک‍ه‌ ج‍ه‍ت‌ زای‍م‍ان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ ش‍ده‌ ان‍د در ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۳ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍اج‍رزاه‍دی‌، م‍ن‍ص‍ور
1385ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ع‍ص‍اره‌ گ‍وج‍ه‌ ف‍رن‍گ‍ی‌ ب‍ر روی‌ رش‍د س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ ف‍ی‍ب‍روس‍ارک‍وم‍ای‌ WEHI-164 در م‍وش‌ Balb/Cح‍س‍ی‍ن‌ ی‍وس‍ف‍ی‌، ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌ ش‍ه‍اب‍ی‌ م‍ش‍اور آم‍اری‌ ف‍روزان‌ گ‍ن‍ج‍ی‌; ش‍ی‍رزاد، ه‍دای‍ت‌ ال‍ل‍ه‌; ی‍وس‍ف‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌; ش‍ه‍اب‍ی‌، ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌; گ‍ن‍ج‍ی‌، ف‍روزان‌; ک‍ی‍ان‍ی‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌