جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی
پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
تصویرتاریخ انتشارعنوان پدیدآورنده
1 (23).pdf.jpg1392ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍ت‍وژن‍ت‍ی‍ک‍ی‌ س‍ل‍ول‌ ه‍ای‌ پ‍رت‍وان‌ ال‍ق‍ای‍ی‌ induced pluripotent stem cells (iPSs( ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ک‍اری‍وت‍ای‍پ‌ و Comet assayه‍اش‍م‌ زاده‌ چ‍ال‍ش‍ت‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌،ه‍م‍ک‍ار طرح‌; ال‍ل‍ه‌ ب‍خ‍ش‍ی‍ان‌ ف‍ارس‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌; ه‍م‍ک‍اران‌ طرح‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ه‍اش‍م‌ زاده‌ چ‍ال‍ش‍ت‍ری‌ ...[و دی‍گ‍ران‌]; ک‍ار ف‍رم‍ا: م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌
1 (97).pdf.jpg1392م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ ه‍ورم‍ون‌ ل‍پ‍ت‍ی‍ن‌ و ف‍ری‍ت‍ی‍ن‌ در م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ ت‍الاس‍م‍ی‌ م‍اژور در ب‍خ‍ش‌ ت‍الاس‍م‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍اج‍ر ش‍ه‍رک‍رد، و اف‍راد س‍ال‍م‌، در ن‍ی‍م‍ه‌ اول‌ س‍ال‌۱۳۹۲زم‍ان‍ی‌، ام‍ی‍راح‍م‍د،ه‍م‍ک‍ار طرح‌; ه‍اش‍م‍ی‌، ال‍ه‍ام‌،ه‍م‍ک‍ار طرح‌; ن‍ورب‍خ‍ش‌، م‍ح‍م‍د ک‍اظم‌; ه‍م‍ک‍اران‌ ام‍ی‍ر اح‍م‍د زم‍ان‍ی‌، ال‍ه‍ام‌ ه‍اش‍م‍ی‌; م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌
1 (35).pdf.jpg1392اث‍ر پ‍ی‍ش‌ ت‍ی‍م‍ار دوزه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ع‍ص‍اره‌ اس‍طوخ‍دوس‌ ب‍ر ی‍ادگ‍ی‍ری‌، ح‍اف‍ظه‌ و درد در م‍وش‌ ص‍ح‍رای‍ی‌رب‍ی‍ع‍ی‌، زه‍را،ه‍م‍ک‍ار طرح‌; ع‍ل‍ی‌ ب‍اب‍ای‍ی‌، زه‍را،ه‍م‍ک‍ار طرح‌; ش‍ه‍ران‍ی‌، م‍ه‍رداد،ه‍م‍ک‍ار طرح‌; رف‍ی‍ع‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود; ه‍م‍ک‍اران‌ زه‍را رب‍ی‍ع‍ی‌، زه‍را ع‍ل‍ی‌ ب‍اب‍ای‍ی‌، م‍ه‍رداد ش‍ه‍ران‍ی‌; م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌
1 (43).pdf.jpg-ارزی‍اب‍ی‌ ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۸۵ ل‍غ‍ای‍ت‌ ۱۳۹۰ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ری‍ی‍س‍ی‌ ن‍اف‍چ‍ی‌، م‍ن‍ی‍ره‌
1 (62).pdf.jpg-ت‍اث‍ی‍ر ک‍لاس‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ه‍م‍س‍ران‌ ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ ب‍ارداری‌ زن‍ان‌ ن‍خ‍س‍ت‌ زای‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍اج‍ر در س‍ال‌۱۳۸۹ص‍ف‍دری‌ ده‌ چ‍ش‍م‍ه‌، ف‍ران‍ک‌
1 (67).pdf.jpg-ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ت‍اث‍ی‍رگ‍ذاری‌ م‍وس‍ی‍لاژ اس‍ت‍خ‍راج‌ ش‍ده‌ از غ‍لاف‌ م‍ی‍وه‌ ب‍ام‍ی‍ه‌ Hibiscus esculentus و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا س‍ای‍ر ق‍س‍م‍ت‍ه‍ای‌ م‍ی‍وه‌ در پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از دی‍اب‍ت‌ رت‌ع‍س‍گ‍ری‌، ص‍دی‍ق‍ه‌
1 (22).pdf.jpg-ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍ا م‍ده‍ای‌ ا ع‍م‍ال‌ ج‍راح‍ی‌ ق‍ل‍ب‌ ان‍ج‍ام‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آی‍ت‌ ال‍ه‌ ک‍اش‍ان‍ی‌ ش‍ه‍رک‍رد از م‍ه‍ر ۱۳۸۸ ت‍ا اس‍ف‍ن‍د۱۳۸۹اس‍ف‍ن‍دی‍ار ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، رس‍ت‍م‌
1 (50).pdf.jpg-م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍ر م‍ت‍و ک‍ارب‍ام‍ول‌ و آت‍راک‍وری‍وم‌ در پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ف‍اس‍ی‍ک‍ولاس‍ی‍ون‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ج‍وی‍ز س‍اک‍س‍ی‍ن‍ی‍ل‌ ک‍ول‍ی‍ن‌ش‍ب‍ان‍ی‍ان‌، غ‍لام‍رض‍ا
1 (34).pdf.jpg-ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اث‍ر ع‍ص‍اره‌ ه‍ای‌ زن‍ج‍ب‍ی‍ل‌ و ال‍وورا در آس‍ی‍ب‌ س‍ل‍ول‍ی‌ ک‍ل‍ی‍وی‌ ن‍اش‍ی‌ از ج‍ن‍ت‍ام‍ای‍س‍ی‍ن‌ در رت‌رف‍ی‍ع‍ی‍ان‌ ک‍وپ‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
1 (14).pdf.jpg1392ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ک‍م‍ب‍ود ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ ان‍ع‍ق‍ادی‌ Prc, Prs)( ب‍ا پ‍ره‌ اک‍لام‍پ‍س‍ی‌، اک‍لام‍پ‍س‍ی‌ در زن‍ان‌ ب‍اردار م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍رک‍ز آم‍وزش‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍اج‍ر ش‍ه‍رک‍رد و پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ 6 م‍اه‍ه‌ ب‍ی‍م‍اران‌ح‍اج‍ی‌ غ‍لام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،ه‍م‍ک‍ار طرح‌; ج‍ع‍ف‍ر زاده‌، ل‍ع‍ب‍ت‌; ه‍م‍ک‍اران‌ ع‍ل‍ی‌ ح‍اج‍ی‌ غ‍لام‍ی‌ ...[و دی‍گ‍ران‌]; ک‍ارف‍رم‍ا م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ف‍ن‌ آوری‌