جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی
پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
1386ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ژن‍وت‍ای‍پ‍ی‍ن‍گ‌ س‍وی‍ه‌ه‍ای‌ ی‍وروپ‍ات‍وژن‍ی‍ک‌ اش‍رش‍ی‍اک‍ل‍ی‌ ج‍دا ش‍ده‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اش‍ک‍ال‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ م‍ج‍اری‌ ادراری‌ ب‍ر اس‍اس‌ ژن‍ه‍ای‌ papG , papC ب‍ه‌ روش‌ PCR ش‍ه‍رک‍رد-۱۳۸۵ه‍دای‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ش‍ی‍رزاد، ع‍ل‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ خ‍ی‍ری‌; زم‍ان‌ زاد، ب‍ه‍ن‍ام‌ ،اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا; ش‍ی‍رزاد، ه‍دای‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ،اس‍ت‍اد م‍ش‍اور; ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ،اس‍ت‍اد م‍ش‍اور; خ‍ی‍ری‌ ، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ،اس‍ت‍اد م‍ش‍اور; س‍راج‍ی‍ان‌، ام‍ی‍رارس‍لان‌
1383ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ از ن‍ت‍ای‍ج‌ آزاد س‍ازی‌ ع‍ص‍ب‌ م‍دی‍ان‌ در ت‍ون‍ل‌ ک‍ارپ‍ال‌ م‍چ‌ دس‍ت‌ ۶۰ ب‍ی‍م‍ار ب‍ه‌ روش‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍از ب‍ا روش‌ ج‍راح‍ی‌ ان‍دوس‍ک‍وپ‍ی‍ک‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آی‍ت‌ ال‍ه‌ ک‍اش‍ان‍ی‌ ش‍ه‍رک‍ردری‍اح‍ی‌ ن‍ی‍ا، م‍ازی‍ار
1383ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ل‍ی‍س‍ت‍ری‍ا م‍ون‍وس‍ی‍ت‍وژن‌ ب‍ه‌ روش‌ Indirect fluorecent antinbody test) IFAT) در خ‍ان‍م‍ه‍ای‌ ح‍ام‍ل‍ه‌ دارای‌ س‍ق‍ط ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا خ‍ان‍م‌ ه‍ای‌ ح‍ام‍ل‍ه‌ ک‍ه‌ ج‍ه‍ت‌ زای‍م‍ان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ ش‍ده‌ ان‍د در ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۳ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍اج‍رزاه‍دی‌، م‍ن‍ص‍ور
1385ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ع‍ص‍اره‌ گ‍وج‍ه‌ ف‍رن‍گ‍ی‌ ب‍ر روی‌ رش‍د س‍ل‍ول‍ه‍ای‌ ف‍ی‍ب‍روس‍ارک‍وم‍ای‌ WEHI-164 در م‍وش‌ Balb/Cح‍س‍ی‍ن‌ ی‍وس‍ف‍ی‌، ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌ ش‍ه‍اب‍ی‌ م‍ش‍اور آم‍اری‌ ف‍روزان‌ گ‍ن‍ج‍ی‌; ش‍ی‍رزاد، ه‍دای‍ت‌ ال‍ل‍ه‌; ی‍وس‍ف‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌; ش‍ه‍اب‍ی‌، ق‍رب‍ان‍ع‍ل‍ی‌; گ‍ن‍ج‍ی‌، ف‍روزان‌; ک‍ی‍ان‍ی‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
1386ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط س‍طح‌ آن‍ت‍ی‌ ب‍ادی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ وی‍روس‌ ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ B ب‍ا ب‍رخ‍ی‌ از ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ای‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍زی‌ واک‍س‍ی‍ن‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ر ع‍ل‍ی‍ه‌ وی‍روس‌ ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ B در م‍رک‍ز ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍اج‍ر ش‍ه‍رک‍ردش‍ه‍لا طاه‍ری‌ م‍ش‍اور آم‍اری‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌ خ‍ی‍ری‌; ن‍ص‍ری‌، ح‍م‍ی‍د ،س‍ات‍اد راه‍ن‍م‍ا; طاه‍ری‌، ش‍ه‍لا ،اس‍ت‍اد م‍ش‍اور; خ‍ی‍ری‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ،م‍ش‍اور آم‍اری‌; ن‍ادع‍ل‍ی‌، ل‍ی‍لا
1384م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ E و وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ C, E ب‍ر ک‍اه‍ش‌ چ‍رب‍ی‌ ه‍ای‌ خ‍ون‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ه‍ای‍پ‍ر ل‍ی‍پ‍ی‍دم‍ی‌ م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ل‍واس‍ت‍ات‍ی‍ن‌س‍ل‍ی‍م‍ان‌ خ‍ی‍ری‌; رف‍ی‍ع‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود،اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا; خ‍ی‍ری‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌،م‍ش‍اور آم‍اری‌; م‍ح‍م‍دی‌، ب‍ه‍م‍ن‌ پ‍دی‍د آورن‍ده‌
1385ب‍ررس‍ی‌ رس‍پ‍ت‍وره‍ای‌ اس‍ت‍روژن‌ و پ‍روژس‍ت‍رون‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ درج‍ه‌ داک‍ت‍ال‌ ک‍ارس‍ی‍ن‍وم‍ای‌ م‍ه‍اج‍م‌ پ‍س‍ت‍ان‌ در زن‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز پ‍ات‍ول‍وژی‌ اس‍ت‍ان‌ چ‍ه‍ارم‍ح‍ال‌ و ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌ از ش‍ه‍ری‍ور ۱۳۸۰ ت‍ا ش‍ه‍ری‍ور۱۳۸۴ف‍روزان‌ گ‍ن‍ج‍ی‌; م‍ق‍ن‍ی‌، م‍ان‍دان‍ا،اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا; گ‍ن‍ج‍ی‌، ف‍روزان‌ ،اس‍ت‍اد م‍ش‍اور; ن‍ص‍رال‍ل‍ه‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
1384ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ ب‍اک‍ت‍ری‍وری‌ ب‍دون‌ ع‍لام‍ت‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ م‍ی‍ک‍روب‍ی‌ ای‍ن‌ ع‍ف‍ون‍ت‍ه‍ا در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دی‍اب‍ت‌ ن‍وع‌ II در ش‍ه‍رک‍رد-۱۳۸۳م‍ع‍زی‌; زم‍ان‍زاد، ب‍ه‍ن‍ام‌،اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا; م‍ع‍زی‌،م‍ش‍اور آم‍اری‌; م‍ل‍ک‍ی‌، ن‍رگ‍س‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌
1387ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ف‍ون‌ پ‍ش‍ه‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رک‍رد و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ گ‍ون‍ه‌ ی‌ ن‍اق‍ل‍ی‍ن‌ ل‍ی‍ش‍م‍ان‍ی‍وز ج‍ل‍دی‌ در ای‍ن‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ب‍ه‌ روش‌ واک‍ن‍ش‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ پ‍ل‍ی‍م‍راز PCR)( در س‍ال‌۱۳۸۶م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ت‍ی‌، ک‍وروش‌ ،اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا; م‍ت‍ی‍ن‌ ن‍ج‍ات‍ی‌، رض‍ا
1384ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ع‍لائ‍م‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ و ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ خ‍ون‍ی‌(ش‍م‍ارش‌ گ‍ل‍ب‍ول‍ه‍ای‌ س‍ف‍ی‍د خ‍ون‌ و ش‍م‍ارش‌ درص‍د ل‍ن‍ف‍وس‍ی‍ت‌، گ‍ران‍ول‍وس‍ی‍ت‌ و م‍ون‍وس‍ی‍ت‌ خ‍ون‌) در اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ب‍لاس‍ت‍وس‍ی‍س‍ت‍ی‍س‌ ه‍وم‍ی‍ن‍ی‍س‌رض‍ا ای‍م‍ان‍ی‌; ی‍وس‍ف‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ،اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا; ای‍م‍ان‍ی‌، رض‍ا،اس‍ت‍اد م‍ش‍اور; پ‍ات‌، م‍ری‍م‌