جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی
پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
تصویرتاریخ انتشارعنوان پدیدآورنده
72T2.pdf.jpg1385م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر ک‍ن‍ت‍رل‌ راه‌ ه‍وائ‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ک‍ان‍دی‍د ال‍ک‍ت‍روش‍وک‌ درم‍ان‍ی‌ ECT)( ب‍ه‌ وس‍ی‍ل‍ه‌ دو روش‌ م‍اس‍ک‌ ح‍ن‍ج‍ره‌ای‌ و م‍اس‍ک‌ ص‍ورت‌ روی‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ه‍م‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ و اش‍ب‍اع‌ اک‍س‍ی‍ژن‌ خ‍ون‌ ش‍ری‍ان‍ی‌ای‍رج‌ گ‍ودرزی‌ م‍ش‍اور آم‍اری‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌ خ‍ی‍ری‌; ع‍اب‍دی‍ن‌ زاده‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ،اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا; گ‍ودرزی‌، ای‍رج‌،اس‍ت‍اد م‍ش‍اور; خ‍ی‍ری‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌،م‍ش‍اور آم‍اری‌; س‍راج‍ان‌، اع‍ظم‌
71T5.pdf.jpg1386ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ژن‍وت‍ای‍پ‍ی‍ن‍گ‌ س‍وی‍ه‌ه‍ای‌ ی‍وروپ‍ات‍وژن‍ی‍ک‌ اش‍رش‍ی‍اک‍ل‍ی‌ ج‍دا ش‍ده‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اش‍ک‍ال‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ م‍ج‍اری‌ ادراری‌ ب‍ر اس‍اس‌ ژن‍ه‍ای‌ papG , papC ب‍ه‌ روش‌ PCR ش‍ه‍رک‍رد-۱۳۸۵ه‍دای‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ش‍ی‍رزاد، ع‍ل‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ خ‍ی‍ری‌; زم‍ان‌ زاد، ب‍ه‍ن‍ام‌ ،اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا; ش‍ی‍رزاد، ه‍دای‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ،اس‍ت‍اد م‍ش‍اور; ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ،اس‍ت‍اد م‍ش‍اور; خ‍ی‍ری‌ ، س‍ل‍ی‍م‍ان‌ ،اس‍ت‍اد م‍ش‍اور; س‍راج‍ی‍ان‌، ام‍ی‍رارس‍لان‌
65T2.pdf.jpg1383ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ از ن‍ت‍ای‍ج‌ آزاد س‍ازی‌ ع‍ص‍ب‌ م‍دی‍ان‌ در ت‍ون‍ل‌ ک‍ارپ‍ال‌ م‍چ‌ دس‍ت‌ ۶۰ ب‍ی‍م‍ار ب‍ه‌ روش‌ ج‍راح‍ی‌ ب‍از ب‍ا روش‌ ج‍راح‍ی‌ ان‍دوس‍ک‍وپ‍ی‍ک‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آی‍ت‌ ال‍ه‌ ک‍اش‍ان‍ی‌ ش‍ه‍رک‍ردری‍اح‍ی‌ ن‍ی‍ا، م‍ازی‍ار
107T1.pdf.jpg1383ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ل‍ی‍س‍ت‍ری‍ا م‍ون‍وس‍ی‍ت‍وژن‌ ب‍ه‌ روش‌ Indirect fluorecent antinbody test) IFAT) در خ‍ان‍م‍ه‍ای‌ ح‍ام‍ل‍ه‌ دارای‌ س‍ق‍ط ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا خ‍ان‍م‌ ه‍ای‌ ح‍ام‍ل‍ه‌ ک‍ه‌ ج‍ه‍ت‌ زای‍م‍ان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ ش‍ده‌ ان‍د در ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۳ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍اج‍رزاه‍دی‌، م‍ن‍ص‍ور
34T4.pdf.jpg1382ب‍ررس‍ی‌ ف‍ان‍ک‍ش‍ن‌ ری‍ه‌ و ع‍لای‍م‌ ری‍وی‌ در خ‍ان‍م‌ ه‍ای‌ آرای‍ش‍گ‍ر ش‍ه‍رک‍ردج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ه‍ن‍از
12T3.pdf.jpg1384ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ع‍لائ‍م‌ و ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌، م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ردرد ب‍ا ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ رادی‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ در۲۵۰ ب‍ی‍م‍ار م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ش‍م‍اره‌ ی‍ک‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آی‍ت‌ ال‍ه‌ ک‍اش‍ان‍ی‌ ش‍ه‍رک‍ردح‍م‍ی‍درض‍ا آرت‍ی‌ ، ف‍روزان‌ گ‍ن‍ج‍ی‌; اب‍ری‍ش‍م‌ ک‍ار، س‍ع‍ی‍د،اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا; آرت‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا،اس‍ت‍اد م‍ش‍اور; ب‍وی‍ری‌، ک‍ام‍ران‌
50T5.pdf.jpg1384م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ E و وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ C, E ب‍ر ک‍اه‍ش‌ چ‍رب‍ی‌ ه‍ای‌ خ‍ون‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ه‍ای‍پ‍ر ل‍ی‍پ‍ی‍دم‍ی‌ م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ل‍واس‍ت‍ات‍ی‍ن‌س‍ل‍ی‍م‍ان‌ خ‍ی‍ری‌; رف‍ی‍ع‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود،اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا; خ‍ی‍ری‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌،م‍ش‍اور آم‍اری‌; م‍ح‍م‍دی‌، ب‍ه‍م‍ن‌ پ‍دی‍د آورن‍ده‌
57T8.pdf.jpg1383ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ س‍رم‍ی‌ ه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ C,B در م‍ع‍ت‍ادان‌ ت‍زری‍ق‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز ب‍ازپ‍روری‌ و ت‍رک‌ اع‍ت‍ی‍اد ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍رک‍رد در ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۱۳۸۳ن‍ظری‌ ده‍ک‍ردی‌ ،طاه‍ره‌
79T4.pdf.jpg1383ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ اث‍ر آم‍وک‍س‍ی‌ س‍ی‍ل‍ی‍ن‌ ب‍ا دوز ب‍الا ب‍ه‌ م‍دت‌ ده‌ روز ب‍ا س‍ف‍ت‍ری‍اک‍س‍ون‌ ت‍ک‌ دوز در درم‍ان‌ اوت‍ی‍ت‌ م‍ی‍ان‍ی‌ ح‍اد در ک‍ودک‍ان‌ زی‍ر ش‍ش‌ س‍ال‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رک‍ردت‍رک‍ی‌ ه‍رچ‍گ‍ان‍ی‌، ک‍ب‍ری‌
39T2.pdf.jpg1383ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ EEG در ۲۰۰ ب‍ی‍م‍ار ص‍رع‍ی‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ آی‍ت‌ ال‍ه‌ ک‍اش‍ان‍ی‌ ش‍ه‍رک‍رد از م‍رداد م‍اه‌ ت‍ا اذر م‍اه‌ ۱۳۸۲خ‍س‍روی‌ ف‍ارس‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌